خدمات مدیریت پروژه

آیا نیاز به ایجاد تغییرات زیربنایی در کارخانه شما هست یا خیر؟

در این سرویس نیز فوژان ارغوان دست یاری خود را از شما قطع نکرده و قدم به قدم در مدیریت پروژه و کارخانه شما تا زمان راه اندازی همواره با شماست

خدمات ما

تجزیه و تحلیل فضای مورد نیاز ، چینش قسمت های مختلف ، تعیین قسمتهای حساس

مشاوره در زمینه ساخت و معماری کارخانه شما
همچنین فوژان ارغوان چاپ حرفه ای محصول را نیز به خریدار آموزش میدهد .

X