بهینه سازی کسب و کار

تخمین زده شده است که شرکت ها و کارخانه های در حال کار در کل دنیا 84 روز کاری خود را صرف کارهای غیر ضروری و بی فایده میکنند.بر اساس تجزیه و تحلیل کسب و کار ما با فرایند تولید شما میتوان میزان کارایی و بهره وری مجموعه خود را ارتقاء دهید

ویژگی ها

تجزیه و تحلیل فرایند موجود کار

پیشنهاد روند جدید منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

مزایا

شما قادر به شناخت تنگناها در کار خود خواهید بود

با حذف کارهای زائد ، بهره وری شما افزایش خواهد داشت

X